tpzs@freemail.hu        turcsanyine.perge.zsuzsanna
TURCSÁNYINÉ PERGE ZSUZSANNA OKLEVELES ASZTROLÓGUS SZOLNOK SZANDAI S. U. 35.
BEJELENTKEZÉS: 06 30 482-6438 VÁROM KEDVES ÜGYFELEIMET MOST MÁR SKYPE-ON IS
 
 

Cikkek:

Témakörök Tanulmányok

Programok:

Chart

Pest-Buda alapítása - és ma (folytatás)

Tné Zsuzsa
2009-07-02 20:54:21
Budapest általános állapota röviden így jellemezhetõ: Kosz; szemét; grafiti; bûz (beleértve a dohányfüstöt is; kutyák tömkelege póráz nélkül, napi 300 tonna nagyrészt eltakarítatlan kutyaürülékkel együtt; általánosan elterjedt hazugság áradat a médiákban és az emberek között egyaránt; pökhendiséggel párosuló neveletlenség; közlekedési nehézségek; kontár munkavégzés; stb. Átfogóan szemlélve a dolgokat valahogy úgy lehet kifejezni az egészet, hogy ez olyan általános mûködésképtelenség, mely nem méltó egy fõvároshoz. Legalább is én nem ilyennek képzelem el egy közép-európai ország fõvárosát. Ugyanakkor elgondolkodtató az is, hogy vannak ennek az ország tiszta, szép városai és falvai is. Milyen furcsa! Õk hogyan csinálják, miért vannak ezeknek az embereknek normális igényeik, és a budapestieknek miért nem? Nos, ez a követezõkben a hozzáértõk számára hamarosan nyilvánvalóvá válik, bár korántsem biztos, hogy a T. Olvasó számára ez örömet fog okozni.

Ennek az egyesítési képletnek igen sok kritikus pontja van, ezek közül most csak a legfontosabbak lesznek bemutatva, mivel ezek kihatásai is igen bõségesek.

Az elsõ legfontosabb pont az, hogy a Nyilas jegyben levõ Ascendenst a saját ura a 9. házban, a Szûz jegyben álló exil Jupiter kvadrátolja. Miután a születési uralkodóként, egyben a 12. ház uraként kvadrátolja az általa uralt Ascendenst, ez már önmagában igen súlyos helyzetnek tekinthetõ, hiszen a 12. ház (titkos ellenségek) érintettsége pontosan utal arra, hogy a fõváros, ezáltal az ország önmaga ellensége, saját magának pusztítója. Mivel a Jupiter mint exil helyzetben levõ születési uralkodó a radix 9. házában található, ez pontosan mutatja azt, hogy a pusztítás leginkább erkölcsi és morális alapokon nyugszik, párosulva a látszatelit külföldet kiszolgáló korrupt magatartásával. Azért használom a látszatelit fogalmát, mivel az elitként funkcionáló (vagy funkcionálni próbáló) társadalmi rétegzõdést alacsony színvonalából eredõen nem lehet elitnek nevezni, pontos meghatározása inkább a söpredék szóval határozható meg a lehetõ legpontosabban. Az már köztudott, hogy a rendszerváltás után az országot kiárulták, gyakorlatilag pénzügyi megszállás történt, melynek néha egyes nyugati banki szaklapok nem éppen udvarias formában hangot is adnak. Régen ez korrektebb formában katonailag valósult meg, tehát nyíltan történt a föld elfoglalása, most alattomos, korrupt módon fogják azt felvásárolni az EU égisze alatt a külföldiekre vonatkozó földvásárlási tilalmi idõ lejártával. Nyílt titok, hogy az EU néhány évtized elteltével kb. 7 milliós magyar lakossággal számol, de a közeljövõre tekintettel is be van kalkulálva néhány százezer magyar vidéki ember tönkremenése, elvándorlása.

A második kiemelkedõen fontos kritikus pont a fõváros radixában levõ Jupiter urának a Merkurnak -nak a helyzete. Mint látható, a Merkur Skorpio jegyben található és oppozícióban áll saját urával a Plutó-val, mely égitest a Bika jegyben állva exiliumban van, emiatt az exil úr támadja az általa uralt égitestet. Ettõl a ponttól kezdve mind a Jupiter, mind a Merkur a lehetõ legrosszabb oldalát fogja megmutatni a radixban, természetesen kiterjedve az általuk uralt házakra is. Ezek a radix házak a következõk: I., 3., 6., VII., 9., 12.

A harmadik igen kritikus pont a radix 12. házában levõ Hold, mely égitesthez kvadrátot vet saját exilben álló ura a Jupiter. Ettõl a ponttól kezdve a nép, annak egészsége, reprodukciós képessége, továbbá az egyéb Hold analógiák (pl. az asszony és család) mind-mind háttérbe szorulnak.

Mivel bármely horoszkópot összképében, összhatásában kell vizsgálni ezért most megpróbálom az elõbb felsorolt három kritikus pont alapján felvázolni azt, hogy azok a hétköznapi életben milyen hatásokat jeleznek a fõváros és az ország életében.

A Szûz Jupiter kvadrát Nyilas Asc. (Nemzeti egység és nagyság helyett szétszóródás, mivel a JUPITER -i egység a Szûz jegyében a Szûz -i analitikus darabolás áldozata lesz.)

Trianont a Pozsgay Ferenc szerint a magyar nép önkezûleg fejezte be a 2004. évben a kettõs állampolgárságról szóló szavazással. Figyelemre méltó az, hogy környezetünkben több ország már bevezette ezt az intézményt, mi magyarok meg elutasítottuk. Figyelmen kívül hagytuk azt, hogy a legtöbb esetben csak egy egységes nemzet képes az érdekeit érvényesíteni, gazdasági jólétet, életminõséget teremteni. A radix 12. házában levõ Hold azt jelzi, hogy maga a nép sem képes egységben gondolkodni, áldozatot hozni, miközben a felvállalás hiánya miatt nagyobb áldozatvállalásra kényszerül, mintha azt magától tette volna meg. A Skorpio Merkur oppozío Merkur fényszögkapcsolatból az exiliumban levõ Merkur -t a VII. ház uraként vizsgálva azt vehetjük észre, hogy a Te fogalma jelentõsen sérült, ezért nem vagyunk képesek a másik helyébe képzelni magunkat, jelen esetben az országhatáron kívül élõ magyarok helyébe.

Szûz Jupiter kvadrát Nyilas Asc. (Korrupt Jupiter és a nemzeti vagyon)

A Budapest Bank privatizációjának létrejöttekor 8300 Ft hasznot (nem vicc vagy elírás), mint pozitív egyenleget hozott a magyar államnak. Ezt az Állami Számvevõszék is leírta. Majd ezt követte a különféle állami garanciák beváltása, ami néhány tízmilliárd forint mínuszt eredményezett a magyar állam felé. Ezeket a garanciákat természetesen az adófizetõk állták (radix 12. házában levõ Hold, mint nép). A független közgazdászok szerint nem ez volt az egyetlen ilyen sikeres privatizáció.

Rendszerváltásnál az állam becsült vagyona 60-80 milliárd dollár volt, ebbõl a privatizáció révén játszva ki lehetett volna fizetni a 20 milliárd dollár államadósságot (jelenleg kb. 120 milliárd dollár az államadósság). Ennek a pénznek kb. 55%-a az Antall-kormány alatt tûnt el, majd a többi kormány alatt folyamatosan apadt. Az 1980-as évek elején az ország belépett a valutaalapba. Ez szocialista országtól szokatlan volt, vélhetõleg a szocialisták bizonyos információk alapján már elõre készültek a rendszerváltás mûveletére. A rendszerváltást követõen bármely kormány alatt az államadósság évente minimum 3-4 milliárd Dollárral nõtt és nõ ma is, azaz adósság-rabszolgák lettünk. Nincs kiút, és nem is ez a cél. A cél az, hogy adósként minél jobban kiszolgáltatottabbak legyünk, egyre jobban eladósodjunk, és a lényeg, hogy folyamatosan törlesszünk. Magyarországnak nincs akkora termelõ ereje, hogy ezt az adósságot valaha is vissza tudja fizetni. A privatizált vállalatokat pedig a multinacionális cégek vették meg a reális vételár töredékért, majd ezt követõen az itt termelt értéket az országból kiviszik, azaz ez a pénz sem az adósságtörlesztésre fordítódik. A megszüntetett privatizált vállalatok megvétele a legtöbb esetben a piacszerzést szolgálta, így a magyar termékek helyébe a külföldi termékek léptek. Ez sem az adósságtörlesztést szolgálja. Bár a megvett magyar vállalatot mûködtetõ külföldi multinacionális cégektõl a magyar dolgozó idehaza kap fizetést, a megtermelt profit viszont a tulajdonos idegen állam GDP-jét szolgálja, azaz bizonyos államok nemzeti jövedelmének egy részét külföldiek, külföldön állítják elõ. Eközben idehaza az adósság fizetésére egyre több adót próbálnak meg beszedni a néptõl (támadott Hold a 12. házban), most már azzal sem törõdve, hogy a nép egy része ebbe belehal, míg egy másik része pedig gazdaságilag kitörésképtelen marad. Nagy vonalakban így néz ki a gazdasági megszállás fogalma. Itt csak a korruptak boldogulhatnak, akik eladják magukat, és vele együtt a hazájukat is. Nincs jobb és baloldal, csak a külföldet kiszolgáló látszatelit. A politika (exil Jupite) is blöff, látszat csupán a valós kormányzati irányt a bankárok irányítják a háttérbõl (pl. az Iraki háborúban való önkéntes részvétel, vagy az Afganisztáni katonai jelenlét, mely évente 4-6 milliárd Forint felesleges terhet ró a magyar adófizetõkre), a magyar politikai látszatelitnek csak a látszatkormányzás, a másodlagos kérdések intézése marad.

Szûz Jupiter kvadrát Nyilas Asc. (Külföld országromboló hatása és az ezzel párosuló jogbiztonság hiánya a 9. házban levõ exil Jupiter -bõl származtathatóan.)

Külföld országromboló hatása sajnos tökéletesen tetten érhetõ Trianon kapcsán, amikor is az ország kb. 2/3 részét elvesztette. Különösen figyelemre méltó az osztrák állam jellemtelen viselkedése, mivel az a Trianoni Békediktátum alapján Sopronra és az annak környékén található falvakra igényt tartott. A többszörös túlerõben levõ, bevonuló osztrák csendõrséget a Rongyos Gárda visszaverte, kb. 1,5 hónapos harcával elérte, hogy Sopronban és környékén népszavazásokkal döntsék el azt, hogy az adott település melyik államhoz tartozzon. Az osztrák arcátlanságot tökéletesen magyarázza a Szúz Jupiter kvadrát Nyilas Asc. fényszögkapcsolat, melynek következtében az osztrákok megengedték maguknak azt, hogy a Magyar Államot annak érdekein kívül háborúba sodorják, azután pedig mint hajdanvolt szövetségesüket területileg megpróbálják kirabolni.

Ezt követte 1945. tavaszán a német megszállást követõ szovjet álfelszabadítás, mely az ország további kirablásával, a lakosság egy részének szovjet kényszermunkatáborokba hurcolásával, több hónapon át tartó szovjet nemi erõszak hullámmal járt együtt. Ezt hívták felszabadításnak, ami a Szûzben -ben levõ - Jupiternek tulajdonítható be. Tulajdonképpen egy fordított értékrendrõl lehet ebben az esetben beszélni, azaz a normálishoz képest minden a visszájára fordul, hiszen egy megszállást felszabadításnak nevezni tökéletesen fordított értékrend következtében lehet megtenni. A szovjet "felszabadítást" követõen pedig bekövetkezett az, hogy a társadalom legalját juttatták hatalomba (nem azonos a néppel, csak annak legaljával), és az addig hatalomban levõket, a papságot, valamint a gazdasági élet sikeres szereplõit internálták, vagy fizikailag megsemmisítették, vagyonukat elvették. Innentõl kezdve szabad utat kapott a söpredék mind a mai napig generációkon át tartó rémuralma, mely odáig vezetett, hogy az ország már a második alkalommal áll az államcsõd szélén. A generációkon át történõ hatalommegtartás például úgy jelentkezik, hogy gyakran ÁVÓ-sok, szocialista politikusok és azok utódai, rokonai ülnek a parlamentben. Mivel az asztrológiában és a pszichológiában ismert tény az, hogy a szülõi ház viselkedésmintáinak nagy részét a gyermek a saját életére vonatkozóan tovább viszi, így az 1945 után keletkezett politikai látszatelitek részérõl a Magyar Nemzet (jelenleg inkább nép, mivel a nemzet fogalma magasabb minõségre utal) semmi jóra sem számíthat. Nem tehetnek róla, ezt látták otthon, ebben nõttek fel, ezt adhatják tovább a gyermekeiknek. Itt jutunk el oda, hogy a Nemzetnek ki kell nevelnie magából egy új, egészséges nemzeti elitet, amely elsõsorban Magyarország érdekeit tartja szeme elõtt, nem pedig a jelenlegi atlantista bankármaffiáét. Ez igen nehéz feladatnak tûnik, ugyanis a fényszögkapcsolatból származtathatóan, a radix 12. házában álló Hold a saját urától a Jupitertõl kap kvadrátot, ez pedig sajnos alacsony népminõségre utal, ugyanakkor a Hold azt is mutatja, hogy a Jupiter felé (mint magasabb társadalmi osztály) a Holdnak -nak nincs kapcsolata, vagy pedig az gátolt. Egy Trigon ebben az esetben szerencsésebb lenne. Mivel ez az országot meghatározó képlet igen nehéz megoldandókat jelez, tulajdonképpen az is kész csoda, hogy ez az ország még létezik, ami arra utal, hogy a Magyar Nép alapadottságai messze jobbak, mit amekkora megnyilvánulást a jelenlegi vizsgált képlet megenged neki. Más nép ilyen rossz képlet mellett már rég eltûnt volna, a Magyar Nép viszont még létezik. Emellett a képlet mellett ez valóban nagy szó. Azaz valami valamikor a történelem folyamán kisiklott, ezt azonban igen nehéz meghatározni, hogy mikor, ugyanis a Hold -nak elõbbiekben említett támadottsága, annak múlthoz, eredethez, származáshoz kapcsolódó analógiájából adódóan a történelemkutatást igen nehézzé teszi. A fényszögkapcsolat azonban azt is mutatja, hogy a történelmünkkel nehezített feltételek mellett komolyan foglalkoznunk kell, ugyanis a meglévõ fényszögkapcsolat azt mutatja, hogy ezzel szembesülnünk kell. Ha nem lenne ez a fényszögkapcsolat, akkor nem kellene ezzel az életterülettel foglalkoznunk, a jellegbõl adódóan ezt sokáig nem halogathatjuk, vagy pedig számolnunk kell azzal, hogy az eredet, a történelmük elhazudásából származtathatóan a jövõnk sem biztosított, ugyanis a a hazát, az ahhoz való viszonyt is szimbolizálja. Ez pedig igen rossz, hiszen eljutottunk oda, hogy rendõrségünk egyes tagjai kormányellenes tüntetéseken megtapossák a Magyar Zászlót, vagy olyan megjegyzéseket tesznek, hogy: Magyarkodsz!. Arról ne is beszéljünk, hogy elõszeretettel verik meg honfitársaikat (idõseket is), hamis vádakkal koholnak ellenük büntetõ pereket, de a gyermekes anyát is lefújják könnygázzal a gyermekeivel együtt. Úgy vélem, ember ennél mélyebbre már nem sokkal juthat. A fényszögkapcsolat kapcsán rendkívül fontos megemlíteni azt, hogy a szomszédos országokban Ausztria kivételével Trianon után szinte nemzeti sport lett a Magyarság elnyomása, annak rendszeres verése, indirekt módokon történõ kiirtása. Osztrák szomszédaink általában barátságosabban viselkednek velünk, õk csupán a teherautóinkat szeretik megbírságolni nem csekély összegekkel. Általában 1500 Euróval kezdik. De szeretik hozzánk hozni a szemetüket is, valamint gondosan ügyelnek arra, hogy a határszélre telepítsék szemétégetõ-mûvûket is, természetesen olyan uralkodó szélirány mellett, ami Magyarország légterébe hordja az égésterméket. Ennyit a csodás Európához való tartozásunkról. És hogy mennyire elõnyös volt számunkra az EU-s csatlakozás, nézzünk meg egy 2004. évi adatot. Az EU költségvetésbe a tagországok befizetési kötelezettsége az évi GDP 1,27 százalékával egyenlõ. Hazánknak 2004-ben idõarányosan 120.57 milliárd Forintot kellett befizetni a közös kasszába. A költségvetés bevételi oldalán szerepelnek az EU támogatások (Strukturális Alap, Kohéziós Alap, Nemzeti Fejlesztési Terv, Schengen Alap, Sapard Program, Phare Program), amelyek összege 2004-ben 43,36 milliárd forint volt, azaz csak ez a jelenség 77,21 milliárd Forintjába került az adófizetõknek. Ezt az összeget talán valami hasznosra is lehetett volna fordítani, nem pedig odaadni valami teljesen ismeretlen felhasználásra. Vajon hová tûnt el ez az összeg? Kiknek a kezébe került?

Jogbiztonság hiánya

A TV ügyvédje címû mûsorban egy külföldi áramszolgáltató cég a magyar állampolgárságú magánszemély tulajdonos tudta és beleegyezése nélkül felvásárolta az OTP által kezelt részvényeit. Erre egy bizonyos jogszabály adott alapot. Jogosan tehetõ fel az a kérdés: Hol van itt a magántulajdon alkotmányos védelme? Az Alkotmány, a törvényhozás, jogalkalmazás ebben az esetben bizony súlyosan ütközött. A TV ügyvédj mûsorában Lenkovics Barnabás ombudsman kijelenti: Hogy a multik a nemzeti és nemzetközi jogalkotás felett állnak. És valóban így van, pénzügyi fölényükbõl eredõen képesek lobbizni, melyhez a 9. házas exil Jupiter kellõen korrupt magyarországi jogalkotási, jogalkalmazási hátteret biztosít. A radix 12. házában levõ Hold saját urától a Jupitertõl ( által támadva) azt jelzi, hogy a nép egyszerû fia ebben az esetben tudta és beleegyezése nélkül szabadult meg részvényeitõl. A Skorpio Merkur oppozíció Bika Pluto fényszögkapcsolatból a Merkurt -t a VII. ház uraként vizsgálva azt vehetjük észre, hogy per esetében a törvényes jogérvényesítés lehetõsége ebben az esetben szinte kizárt, mivel az elvétel a hatályos jogszabályok alapján valósult meg, így bíróság elõtt nem vagy csak igen nehezen támadható ez az adás-vétel.
Szûz Jupiter kvadrát Nyilas Asc. fényszögkapcsolatból, ha a Jupitert -t vizsgájuk, mint a radix 3. házának urát.

Közlekedésrõl általában

A autópályák drágák, kevés van belõlük, ami a kereskedelem (szintén 3. házas analógia) kibontakozását is behatárolja. 2005. évben 1 km autópálya költsége 0,8 milliárd Horvátországban, 2,1 milliárd Magyarországon. Ha rákérdeznek, akkor a mûszaki tartalom (autózható sebesség határ), környezetvédelem és más egyéb hangzatos de kevésbé igaznak tûnõ szempontok hangzanak el, szellemileg lekezelve az adófizetõ népet (radix 12. házban a Hold, mint a nép hátrányos helyzetben). Eközben volt pénzügyminiszter utalt arra, hogy a politikai (exil Jupiter) összefonódások drágítják meg az autópálya építéseket, üzemeltetéseket. Az elõbbi állításokban az érdekesség az, hogy más országokban jobb és fejlettebb (hosszabb, több sávú, kivilágított, stb.) autópályák találhatók olcsóbb árakon. Ezek szerint ott is van valamilyen mûszaki tartalom, és mintha a környezetre is tekintettel lennének. Akkor azok miért olcsóbbak, és mi magyarok miért autózunk Európa legdrágább autópályáin? Sajnos az exil aránytévesztést is jelent, mivel rossz esetben ez az égitest a reális költségek feletti megvalósulást is jelzi (túlértékelés).

A már meglévõ úthálózat rossz minõségét is jól mutatja az exil Jupiter, melyhez kritikán aluli közlekedési morál társul. Udvariatlan közlekedés, nevetséges rivalizálások, rendkívül gyakori anyázás egymásra vicsorgás jellemzi a magyar közlekedést. A rosszul aspektált Merkur, mint a VII. ház ura felerõsíti ezt a jelenséget, ugyanis a Te fogalmának hiányából értelemszerûen következik az, hogy nem vagyunk tekintettel a másikra, nem tudjuk (akarjuk) beleélni magunkat a másik helyzetébe.

Nincs szívem kihagyni kerékpáros múltamból eredõen a kerékpárutakat sem, mikor is hozzáértõ városrendezõk sok esetben gyalogosjárdából különítették el fehér vagy sárga vonallal a kerékpárutakat, összekeverve a gyalogost a biciklissel, a részt vevõ felek nagy örömére. Jelenleg az ezirányú kreativitás egyik csúcsterméke a Váci úton a TESCO-nál található, ahol a járdát 2 személy párhuzamosan egyszerre már nem tudja használni, marad a libasor, vagy a veszekedés a kerékpárosokkal. Ajánlom kipróbálni, nagyon európai!
Kereskedelemrõl általában

A rosszul álló úr természetesen a kereskedelem állapotát, az ahhoz való hozzáállást is jól mutatja. Sajnos sok esetben észlelhetõ a rosszul álló F-bõl származtatható immorális kereskedelem. Mindezt a jelenséget felerõsíti még a Skorpio Merkur oppozício Bika Pluto fényszögkapcsolatból a rosszul aspektált Merkur, mint a VII. ház ura, jól mutatva a társulási hiányosságot, a Te fogalmának ismételt hiányát. A problematika a piaci kereskedelemtõl kiindulva hierarchikusan jól észlelhetõ egészen a több milliárdos állami megbízásokig bezárólag. Ezek röviden a következõk: A lakókörnyezetem közelében levõ piacon a legtöbb falusi silány minõségû tápból eredendõen eleve büdös tojást árul szinte egységesen házi tojásként. Csak egy-két falusi árul valóban házi tojást, a többi valahol megveszi a legolcsóbb tojást, majd azt adja el sajátjaként. A piaci ár pedig olyan magas, hogy az emberek inkább az áruházakba mennek vásárolni, emiatt a piac pang. A piaci pangás ellenére az árak mégsem csökkennek, emellett ráadásul gyakori a kevés vásárlóközönség becsapása. Ez az alapszint, ami nem más, mint az emberek közvetlen, egymás közti kereskedése. Magasabb szinten megélve a kereskedelmi anomáliákat az ország túl van két paprika botrányon; szalmonellás csirke, elõre dátumozott tojás is került már kereskedelmi forgalomba; valamint vásárolhattunk olyan húsvéti sonkát is, melyben nem éppen a sonka volt a domináns alkotóelem. Legfelsõbb szinteken megélve a milliárdos állami megrendelések teljesítésekor a kifizetett fõvállalkozó nem fizeti ki az alvállalkozóit. A kereskedelemre általában véve jellemzõ az a törekvés, hogy egyszer jó áron eladunk valami gyenge minõségû árut, aztán majd nézzünk magunknak új partnert. A fogyasztóvédelem is meglehetõsen gyenge lábakon áll. Emlékezeteim szerint a 2002.-ben hatalomba került Medgyessy-kormány oly mértékben korlátozta a Fogyasztóvédelmi Felügyelõség jogkörét, hogy az addig a felügyelõség hatáskörébe utalt fogyasztói kifogások intézését úgynevezett békéltetõi testületek hatáskörébe helyezte át. A békéltetõ testület hatósági jogkörrel nem rendelkezik, azért eredménytelen tárgyalás esetében a panaszos csak bírósági úton képes hatékony jogorvoslathoz jutni. Így esetenként egy minõségi kifogás elintézése akár éveket is igénybe vehet, míg régebben a Fogyasztóvédelmi Felügyelõség néhány hét alatt elintézte azt. A Medgyessy-kormány megszüntette a kötelezõ alkatrész utánpótlás idejét is, mondván a piac majd szabályozza azt. Az alkatrész utánpótlás kereskedõ által egyénileg szabályozott idejét a garancialevélnek kell tartalmaznia. Ez a jelenség a kapitalista termelésnek kedvez, mivel a kereskedõ által megállapított rövid alkatrész utánpótlási idõ következtében elõálló alkatrész hiány miatt a vevõ kénytelen új készüléket venni.
Az ügyintézésrõl, adminisztrációról általában

A kereskedelem mellett a 3. házas analógiák között meg kell még említeni az ügyintézést, adminisztrációt is. Ebben is élen járunk, mivel Európában a svédek mellett a magyarok állnak sorban átlagban a legtöbbet. Ez csak egy apróság, de mégsem kellemes. A hivatalokban sok esetben elõfordul az, hogy az embernek adagolva mondják meg, hogy mit és hogyan kell benyújtania, emiatt a szükségesnél többször kell ott megfordulnunk. A pályázatoknál hihetetlen mennyiségû adatot kell megadni, így a kérdõívek kitöltése meglehetõsen bonyolult, hosszadalmas mûvelet. Az adójogszabályok is túlbonyolítottak, az adózás lehetne jóval egyszerûbb is. Vállalkozások esetében is igen sok adminisztratív feladattal kell az állampolgároknak megbirkózniuk. Mindezeknek természetesen oka van. A túlbonyolítottság a bújtatott diktatúra szerves része, hiszen ha egy ember a hétköznapi életében napi 1-2 órát felesleges tevékenységekkel tölt el, akkor azt a saját önfejlõdésétõl kénytelen elvonni. Ez kreatív egyéneknél nem csekély idõtartam. Erre már mások is rájöttek, ezirányú nézetemmel szerencsére nem vagyok egyedül, bár vállalom, hogy ezen leírtak elsõ olvasatra kissé bizarrnak tûnnek. Viszont ha diktátor lennék, én is így csinálnám. Szép, sunyi stílus ez, azonban a magyarországi életvitelben akkor lesz hihetõ, hiteles változás, ha felbukkan egy olyan politikai erõ, mely az ország adminisztratív ellentmondásait rendezi, azaz egyszerûsíti. Amíg azonban ez nem rendezõdik, addig jól felmérhetõ az, hogy az éppen uralmon levõ politikai irányzat továbbra is a nép elnyomásán, a nemzetközi bankármaffia kiszolgálásán munkálkodik.

Médiákról általában

És hogy a médiák, mûsorszórás, újságírás se maradjon ki ennek a háznak a bemutatásánál. Az erkölcsi és morális válság itt is tökéletesen megmutatkozik. Szinte csak a helytelennek, nívótlannak van helye, általános a hírek valóságtartalmának sokszínûsége miáltal a hitelességük, értelmezhetõségük is erõsen megkérdõjelezhetõ. Sok a helyreigazítás, sajtóper, stb. A legfõbb feladatuk azonban néhány média felületet kivéve a lakosság dezinformálása, gondolkodásmódjának helyesrõl helytelenre történõ megváltoztatása. Rendszeresen hazudnak a magyar történelemrõl, a jogos önvédelmet radikalizmusnak állítják be, és a legtöbb esetben aberráltnak minõsíthetõ dolgokat igyekeznek mindennapinak beállítani. Mindezeket rendkívül lelkesen és állandósultan végzik (megélhetési média). Egyik legutóbbi tetten ért hazugság az volt, amikor az egyik rádiós mûsorban elhangzott az, hogy Olaszországban a tüntetések igen szigorú feltételek mellett folynak. Viszont egy Olaszországban több évet ismerõsöm elmondta, hogy az olaszok sok esetben bejelentés nélkül mennek ki tüntetni, rendõrt alig látni, azt is tisztes távolból, kordont nem látott, azaz tökéletesen cáfolta az adott rádiómûsorban elhangzottakat. Talán nem véletlen az, hogy a rádiómûsorban akkor hangzott el ez a dezinformáció, amikor is a 2009. tavaszán a kormány nemzetrontó, népirtó politikája ellen további tüntetések voltak várhatók. Micsoda véletlen.
Szûz Jupiter kvadrát Nyilas Asc. fényszögkapcsolatból, ha a Jupitert -t vizsgájuk, mint a radix 12. házának urát, (titkosítások, jogbiztonság, egészségügy)

A , mint általánosságban a jog égiteste, valamint a radix 12. házának (titkok) ura, jól mutatja a különféle állami procedúrák nagy számban történõ titkosítását, ami a demokráciában alapjában véve kissé furcsa, nem teljesen odaillõ jelenség, elvégre valahol népképviseletrõl, közös hatalomgyakorlásról, egyenlõségrõl, szabadságról, átláthatóságról szólna ez a dolog. Gyakran a perek elhúzódása is megterheli a peres feleket, a pártatlanság sem mindig észlelhetõ a bíróság munkájában, ezt a jelenséget személyesen is megéltem egy 10 év 1 hónapig tartó munkajogi per formájában. Az elhúzódó pereknél felmerül még annak a lehetõsége is, hogy a bíróság arra utazik, hogy a hosszan tartó perben a felperes esetleg elfárad. Ilyenkor szoktak még olyan szakértõi vélemények születni, ahol a szakértõ még az osztást és szorzást is nehéznek találja, vagy a jogszabály idézésébõl éppen a lényeg marad ki, stb. Esetemben ez dokumentálhatóan megtörtént. A jogbiztonság más esetekben is erõsen megkérdõjelezhetõ. Pl. az 1990-es évek elején az OTP lakáskölcsönök kamatait az állam törvényileg jelentõsen megemelte, mely értelmezésem szerint az állam és a magánfél közötti szerzõdés egyoldalú megváltoztatását eredményezte. Az egyoldalú szerzõdésmódosítás ellen indított pereket a kisemberek rendre elbukták ( Hold 12. házban). Ezek után felmerül a kérdés: Vajon hogy bízzon meg az ember az állam által létesített szerzõdésekben, ha azok egyoldalúan, önkényesen módosíthatók?

A következõ 12. házas fogalom az egészségügy. A kórházak éppen hogy mûködnek, szolgáltatási és mûszaki színvonaluk alacsony, a várható emberi élettartam statisztikailag az európai átlaghoz mérten a legalacsonyabbak közé sorolt, de a nép szemléletében sem az egészséges életmódot találjuk az elsõ helyen. Viszont van helyette elhízás, alkoholizmus, dohányzás az európai statisztikákban dobogós helyezés a daganatos betegségek terén [ Jupiteri-i analógia a daganat, elhízás, dohányzás (bár ezt más égitest is mutatja), máj .Nyilas Hold kvadrát Szûz Jupiter, fényszögkapcsolatról, ahol is a Hold a radix 12. házában áll

A Hold helyzete jól mutatja azt, hogy a nép akaratérvényesítése szinte lehetetlen, a népnek mindig is alárendelt szerep, hátrányos helyzet fog jutni addig, míg Budapest marad ennek az országnak a fõvárosa. Érdemes kissé tanulmányozni a történelmet, és akkor megfigyelhetjük azt, hogy ennek az országnak akkor ment jól, amikor a kormányzás székhelye Fehérváron, Visegrádon, Esztergomban volt. Már a hajdani Buda is problémás város volt.

A nép ebbõl a helyzetbõl is eredõen betegnek tekinthetõ, a megbetegedések, kórházi kezelések nagy számát, a magas gyógyszerfogyasztást jól jelzi ez a Hold helyzet. Mivel a terhességgel, termékenységgel is összefügg, annak kórházzal való kapcsolata jól mutatja az abortuszok nagy számát is. Jelenleg Magyarországon minden 100 terhességre 55-60 abortusz jut, míg Nyugat-Európában ez az arány kb. 15%-os. A koraszülések számával sem jobb a helyzet. Hazánkban az összes várandóság 8-12 százaléka végzõdik koraszüléssel. Évente kb. 8000-8500 kisbaba születik a betöltött 37. terhességi hét elõtt, ami kb. kétszerese a európai országok átlagának. A ;termékenység fogalmából eredõen ide tartozik az is, hogy az országban minden hetedik házaspár meddõ. Összesen 105.000 házaspár (parlamenti felszólalás alapján). Egyébként az európai statisztikák szerint ennek a számnak a további növekedése várható.

Az anyaság vitatott helyzetét, megítélését, megbecsülését is ez a helyzet mutatja, nem véletlen az, hogy a nõk titkolják a munkáltatóik elõtt a gyermekhez való viszonyulásukat, esetleg családi státuszukat. 2009. tavaszán jelenleg a kormány azon ;fáradozik, hogy a GYES és a GYED idejét csökkentse. Családnak, mint a legkisebb közösségnek a szétverésére irányuló törekvések tehát jól tetten érhetõk.

A Hold jelzi az ország vizét is. Hierarchikusan elemezve a helyzetet ez a következõ: Legmagasabb szinten (nemzetközi szinten) ez úgy jelentkezik, hogy Szlovákiának nem volt joga a Dunacsúnynál létesített mederzárral önkényesen a saját területére terelni a Duna Dunacsúny és Dunakiliti közötti szakaszát. Jelenleg a Duna, mint határfolyó önkényesen el van terelve. Jellemzõ még folyóink szennyezése pl. a Tisza 2000. tavaszi Romániából érkezõ ciánszennyezése, vagy az osztrákok rendszeres Rába szennyezése, mely habzás formájában jelentkezik leginkább. A belvizek 43.000 km2-t érintenek, és a belvízelvezetõ rendszer is kb. 43.000 km hosszú, melyrendszer folyamatos karbantartást igényel. Önkormányzati szinten megtörtént az, hogy valamely magyar falun átfolyó patakot valaki önkényesen, engedély nélkül elterelte, és halastó kialakítására használta fel azt. Az önkormányzat semmit sem tett ennek az állapotnak a megszüntetése végett. Dél-Magyarország nagy részén az ivóvíz arzénnal mérgezett, 10 mikrogramm határérték felett van. Helyenként eléri a 30 mikrogrammot is. Ezeken a helyeken az ivóvíz rákkeltõnek minõsül. Az ivóvíz ára is igen magas, pl. néhány évvel ezelõtt a sörgyárak panaszkodtak a nemzetközi viszonylatban is magas vízárak miatt. A vízbõl elõállított sörök nagy részének a minõségével is baj van, messze nem érik el a környezõ országokban elõállított sörök minõségét. Gyakran elõfordul az, hogy a külföldi márkanévvel ellátott, de Magyarországon elõállított sör minõsége jóval alulmarad a külföldön elõállított sör eredeti minõségétõl.
A Skorpio Merkur oppozício Bika Pluto fényszögkapcsolatról, ahol
is a rosszul aspektált Merkur a radix 6., VII., 9 házainak az ura

Az úr kedvezõtlen helyzetébõl eredõen radix 6., VII., 9. házak jelentéstartalmai a hétköznapokban igen kellemetlen módokon nyilvánulnak meg.

A 6. házas problematikák röviden összefoglalva a következõk: A város higiéniai állapota kifejezetten rossznak mondható szemét, kosz, napi 300 tonna kutyaürülék elõállítása mellett, mely bûz formájában is érzékelhetõ. A népegészség mint általános fogalom, valamint az egészséghez való össznépi viszonyulás, a nép egészségi állapota a statisztikák szerint is rossznak mondható. Az egészségtelen étkezési szokások, a sportolás tárgyi és szellemi feltételeinek hiánya mind-mind az egészséges életvitel ellen dolgoznak [kevés uszoda, a sok póráz nélkül sétáltatott kutya miatt a futás is kockázatos (volt, aki emiatt hagyta abba a futást)]. A munkavégzés minõsége is egyre romlóbb tendenciát mutat. A munkásosztály helyzete, fizetése sem mondható jónak, vagy ösztönzõ tényezõnek. A szakmunkásképzés hiánya egyre több gondot okoz, a szakmunkás társadalmi megbecsülése sem a csúcsokon jár, viszont a társadalom általában a produktív, terméket elõállító munkából képes fennmaradni, jólétet biztosítani, mely feltétel már évtizedek óta nem teljesül. Megjegyzendõ, hogy Horthy-korszakban a munkásokat megfizették, a huszonéves éveit taposó apám havi 200 Pengõt keresett gépi forgácsolóként (50 Pengõbõl meg lehetett élni), a tanoncok heti 15 pengõ körül kaptak, mivel akkor még volt rangja a dolgoknak. A kvadrátokban gazdag képletek is képesek viszonylag magasra emelni dolgokat, mivel hogy valami rossz legyen, ahhoz szükséges egy rövid ideig tartó, viszonylag magas szintû viszonyítási-kiindulási alap megléte is. A munkahelyi egészségre visszatérve Japánban a fertõzõ beteget, ha a munkahelyére betegen megy be dolgozni, azonnal kirúgják azzal az érveléssel, hogy ne fertõzze meg a munkatársait, mivel az további termeléskiesést okoz. Magyarországon a beteg, de hõs dolgozó a divat, így legalább feleakkora produktivitás mellett elõbb megy tönkre a nemzet.

A VII. házas problematikák röviden összefoglalva a következõk: Házassághoz, társhoz, külvilághoz való hozzáállás siralmas mivolta. A " TE" fogalmának teljes hiánya, azaz a másikra nem vagyunk tekintettel, gondolatainkban a másik csak akkor létezik, ha kicsavart Merkuri-i fifikával éppen el akarunk érni valamit. Az elõbbiek miatt emberi kapcsolatainkat azok kirablása, majd az arrébbállás jellemzi. A végtermék boldogtalan, rövid ideig tartó, sekélyes emberi kapcsolatok, emberi társulások, melyekben az emberek nem érzik jól magukat, de kitörni belõlük nem vagy csak részlegesen tudnak.

A 9. házas (külföld) problematikák röviden összefoglalva a következõk: A vesztes félként megélt II. világháborút követõen "sikeresen" részt vettünk és veszünk a demokrácia háború formájában történõ terjesztésében Irakban, valamint Afganisztánban. A magyar történelem ismeretében az elõbbi mondat több magyarázatot nem igényel. És hogy egy kissé közelebbi jelenséget vizsgáljunk meg példaként, nézzünk szét a határainkon. A vámbevételek 25%-át a 100% unióba történõ befizetése után az unió visszatéríti. A magyar vámügyintézés sajnos lassú, mivel leépítették a vám és pénzügyõrséget, ezért a külföldiek és magyarok egy jelentõs része külföldön vámoltat, pl. Ukrajnából Szlovákián keresztül, mivel így gyorsabb és olcsóbb, mint Záhonyon át. Ugyanakkor a kereskedelemben fontos a gyors és folyamatos áruáramlás (just in time), amit a leépített magyar vám és pénzügyõrség létszám hiányában nem tud biztosítani, az európai statisztikák szerint. Így a 25%-nak jelentõs részét (milliárdos nagyságrendû tétel) más államok zsebelik be a magyarországi forgalmazás után. Megjegyzendõ, hogy az Európai Unióban mindenki a gyors és olcsóbb vámoltatási lehetõségeket (országokat) keresi, ill. részesíti elõnyben, ami az adott országnak bevételt jelent, míg a másik országnak jövedelem elvonást. Ezt a hátrányt Magyarországon az ész pótlása helyett adónövekedéssel szokás kompenzálni, amit régi jó szokás szerint a nép nyakába varnak. Mint látható a magyarországi viszonylatban jól fizetett látszatelit-réteg (exil Jupiter) ezen a területen sem képes megállni a helyét, ugyanis a teremtõképesség egyszerûen nem tartozik az alapadottságai közé.T. Olvasó! Ez az elemzés csak részleges, inkább az ország lényeges, sorsát jelentõsen meghatározó negatívumainak a bemutatásra szolgál, természetesen vannak az országnak pozitív megnyilvánulásai is. A pozitívumok azonban sajnos kevesebbnek mutatkoznak a negatívumoknál, ezért, mint lényeges korrigálandók, kivédendõk inkább ezeknek a bemutatására koncentráltam.


Üzenőfal

Vendég: Elloptad a cikkemet te geci kurva!a régi Mandala lapból Illett volna feltüntetni a forrást ! Legalább !
Vendég: Kedves Zsuzsa!Köszönöm szèpen a nagyszerű olvasnivalòkat.Jò egèszsèget kìvànok!Katalin
Vendég: Kedves Zsuzsa!

Olvastam a Trutina Hermetisz féle aszcendens meghatàrozàs mòdszeréröl.
Azt szeretném megkérdezni, hogy a 3. mikor a radix hold és az Asc vagy Desc különbségét kell kiszàmolni, ott az Asc vagy Desc - st melyiket kell a szü

Vendég: vagy szívesen felvenném máshol a kapcsolatot
Vendég:
Vendég: Ha van kedve írjon nyugodtan ide
Vendég: Megakadt a szemem az előző vendég üzenetén. Nekem is jövő januárban kerül együttállásba a tranzit Szaturnusz, és Plutó az aszcendensemmel. Érdekelne milyen tapasztalatai vannak. Szívesen folytatnék eszmecserét:
Vendég: Bocsánat az előbbi bejegyzésben elfelejtettem írni, hogy a transit szaturnusz és plutó van a radix szerinti 12-es házban és onnan érik el jövő január közepén az ascendensemet, konjugálnak majd rajta..
Vendég: Kedves Zsuzsa! Bak 23 fokon van az ascendensem, és a plutó illetve a szaturnusz is a 12-es házban van, 2020 január közepén konjugálnak az ascendensemen....Radixom szerint szűsz-ben 8-as házban van a plutóm. Igyekszem a változásokat pozitívan


minden üzenet új üzenet